OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Ponudba obveznih izbirnih predmetov od 7. do 9. razreda za šolsko leto 2020/2021

Navodila za prijavo na obvezne in neobvezne izbirne predmete.pdf

Navodila za spremembo gesla na portalu NOVI LOPOLIS.pdf

 

 1. Filozofija za otroke – Kritično mišljenje, obseg 35 ur letno, učiteljica Zorka Herman (7. – 9. razred)
 2. Glasbeni projekt, obseg 35 ur letno, učiteljica Jasna Ferme (7. – 9. razred)
 3. GLEDALIŠKI KLUB, obseg 35 ur letno, učiteljica Nataša Škorjanc Strnad (7., 8. razred)
 4. Kemija v življenju, obseg 32 ur letno, učiteljica Nataša Pozderec Intihar (9. razred)
 5. Latinščina 1, obseg 70 ur letno, učitelj Kvartič Gašper (7. – 9. razred)
 6. LIKOVNO SNOVANJE 1, 2, 3, obseg 35 ur 7. in 8. razred in 32 ur letno 9. razred, učiteljica Marija Murenc (7. – 9. razred)
 7. LOGIKA, obseg 35 ur letno, učiteljica Dragana Jurić (7. – 9. razred)
 8. LOGIKA 2, obseg 35 ur letno, učiteljica Dragana Jurić (8. – 9. razred)
 9. NAČINI PREHRANJEVANJA, obseg 32 ur letno, učiteljici Marjeta Škarja, Tea Žmavčič (9. razred)
 10. NEMŠČINA 1, 2, 3, obseg 70 ur 7. in 8. razred in 64 ur letno 9. razred,  (7. – 9. razred)
 11. OBDELAVA GRADIV, obseg vsakega predmeta je 35 ur letno (LES, UMETNE SNOVI, KOVINE), učitelj Matjaž Bernik (7. – 9. razred)
 12. OKOLJSKA VZGOJA, obseg 35 ur letno, učiteljica Tea Žmavčič (7. razred)
 13. ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU, obseg 35 ur letno, učiteljica Tea Žmavčič (7., 8. razred)
 14. Poskusi v kemiji, obseg 35 ur letno, učiteljica Nataša Pozderec Intihar (8. razred)
 15. RAČUNALNIŠTVO I – UREJANJE BESEDIL, obseg 35 ur letno, učiteljica Tanja Černigoj (7. – 9. razred)
 16. RAČUNALNIŠTVO II – MULTIMEDIJA, obseg 32 ur letno, učiteljica Tanja Černigoj (8., 9. razred)
 17. RAČUNALNIŠTVO III – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, obseg 32 ur letno, učiteljica Tanja Černigoj (9. razred)
 18. Retorika, obseg 32 ur letno, učiteljica Katja Zver (9. razred)
 19. SODOBNA PRIPRAVA HRANE, obseg 35 ur letno, učiteljica Tea Žmavčič (7., 8. razred)
 20. ŠPORT ZA SPROSTITEV, obseg 35 ur letno, učitelji športa (7. razred)
 21. ŠPORT ZA ZDRAVJE, obseg 35 ur letno, učitelji športa (8. razred)
 22. IZBRANI ŠPORT, obseg 32 ur letno, učitelji športa (9. razred)
 23. TURISTIČNA VZGOJA, obseg 35/32 ur letno, učiteljica Kristina Šturm (8., 9. razred)
 24. Verstva in etika I, obseg 35 ur letno, učiteljica Zorka Herman (7. – 9. razred)

 

1. Filozofija za otroke – Kritično mišljenje, obseg 35 ur letno, učiteljica Zorka Herman (7. – 9. razred)

Ta predmet bi se lahko imenoval tudi ‘MISLI S SVOJO GLAVO’. Predmet je trileten, se nadgrajuje, vendar ga lahko učenci obiskujejo tudi samo eno ali dve leti, saj je vsako leto samostojna celota. To leto bo obravnavan tematski sklop: Kritično mišljenje.

Gre za skupno raziskovanje učencev, odkrivanje problemov ter iskanje idej in rešitev. Na podlagi zgodbe in izkušenj otrok se gradi vodeni dialog. Ta dialog združuje učence, ki skupaj raziskujejo v zgodbe vpletene probleme. Poleg tega lahko učenci kadar koli izpostavijo tudi svoje probleme, na katerih se gradi debata z mnenji in stališči. Svoja mnenja in stališča potem učenci argumentirajo. Učenci na podlagi prebranega izberejo temo, ki jim je blizu in o kateri bi se radi pogovarjali. Tako je ura rezultat skupnega raziskovanja učencev in učitelja. Učitelj učencev ne popravlja, ampak samo usmerja.

Cilj: samostojno logično razmišljanje učencev, sposobnost poslušanja in spoštovanja mnenj in stališč drugih ljudi, sposobnost utemeljitve ali argumentacije (zagovora) lastnega stališča (mnenje oz. prepričanje), razvoj komunikacijskih sposobnosti in kritičnega pogleda na svet.

 

2. Glasbeni projekt, obseg 35 ur letno, učiteljica Jasna Ferme (7. – 9. razred)

Izbirni predmet glasbeni projekt je namenjen učencem 7. – 9. razreda, ki bi želeli razvijati glasbeno ustvarjalnost, krepiti glasbene veščine in raziskovati v umetniškem in glasbenem prostoru. Zamišljen je kot skupek dejavnosti, ki se ves čas dopolnjujejo, spreminjajo, izmenjujejo in raziskujejo.

Ocenjuje se aktivno delo, delo v skupini, inovativnost in predlogi, sprotno izvajanje nalog. Za minimalno znanje je potrebno poznati osnovne postopke.

Poudarek je torej na ustvarjalnosti, ljubezni do glasbe in razvijanju lepih medsebojnih odnosov, inovativnosti in ustvarjalnosti.

 

3. GLEDALIŠKI KLUB, obseg 35 ur letno, učiteljica Nataša Škorjanc Strnad (7., 8. razred)

Bi radi nastopili v vlogi kralja ali kraljice ali celo stali na pravem gledališkem odru?

Učenci spoznavajo gledališče in njegov razvoj ter pridobijo bralno in gledališko kulturo. Naučijo se pravilne izgovorjave in improviziranja. Zabavajo se s pantomimo in veliko ter čimbolj sproščeno nastopajo.

Uprizorijo dramsko besedilo in tako ustvarijo odrske osebe,  jih postavijo v gledališki prostor, si zamislijo scenografijo in kostume. Preizkusijo se tudi v pisanju krajših dramskih besedil in jih uprizorijo. Ogledajo si večerno gledališko predstavo.

 

4. Kemija v življenju, obseg 32 ur letno, učiteljica Nataša Pozderec Intihar (9. razred)

Izbirni predmet je namenjen učencem 9. razreda, vsem ki radi raziskujejo, eksperimentirajo in jim je naravoslovje blizu. Predmet nadgrajuje znanja in spretnosti, ki so jih učenci pridobili pri pouku kemije. Predmet je razdeljen na tri tematske sklope: Snovi tekmujejo, Svet brez barv bi bil dolgočasen, Kemija tudi diši. Učenci samostojno ali v dvojicah izvajajo eksperimente. Spoznali bodo pomen kemije pri reševanju ključnih problemov na farmacevtskem, kozmetičnem, medicinskem, kmetijskem, prehrambnem in tekstilnem področju ter na področju umetnosti in modnih trendov. Delo bo potekalo v kemijski učilnici, računalniški učilnici in na terenu. V dogovoru s šolo in učenci ter starši je možnost izvedbe tabora v času izven pouka (petek popoldne, sobota in nedelja).

 

5. Latinščina 1, obseg 70 ur letno, učitelj Kvartič Gašper (7. – 9. razred)

Pri OIV Latinščina učenci spoznavajo latinski jezik, antično kulturo in zgodovino ter s tem krepijo svoje razumevanje zahodnega sveta, jezikovno spretnost ter mednarodni besednjak.

 

6. LIKOVNO SNOVANJE 1, 2, 3, obseg 35 ur 7. in 8. razred in 32 ur letno 9. razred, učiteljica Marija Murenc (7. – 9. razred)

Pri izbirnih predmetih likovno snovanje 1, 2 in 3 učenci preko praktičnega dela poglabljajo likovno znanje, se seznanjajo z likovno-umetniškimi stvaritvami ter poglobljeno razvijajo likovne veščine. Likovno ustvarjanje zajema vsa področja likovne umetnosti (risanje, slikanje, kiparstvo, grafika in oblikovanje prostora). Seznanjajo se z zahtevnejšimi likovnimi tehnikami, ki jih pri rednem pouku likovne umetnosti ni mogoče izvajati in imajo možnost sodelovanja na likovnih natečajih ter delavnicah. Način likovnega ustvarjanja ter izražanja je svobodnejši kot pri rednem pouku LUM. Likovno nadarjeni učenci lahko poglabljajo znanja s področij, ki jih posebej zanimajo.

Ob praktičnem delu se učenci seznanjajo tudi z osnovami likovne teorije in znanj, ki jim odpirajo poti do mnogih poklicev in študijev, ki so povezani z likovnimi dejavnostmi (npr. aranžer, scenograf, cvetličar, frizer, oblikovalec umetne obrti in unikatne keramike, zobni tehnik, fotograf, modni, grafični in industrijski oblikovalec, arhitekt, arheolog itd.). Med delom razvijajo čustveno, socialno in estetsko občutljivost, ustvarjalnost, zmožnost opazovanja, predstavljivost, likovno mišljenje, spomin in domišljijo. Ob opazovanju doživljajo in razumejo lepote v naravi in umetninah.

 

7. LOGIKA 1, obseg 35 ur letno, učiteljica Dragana Jurić (7. – 9. razred)

Si radoveden učenec? Te zanimajo matematični orehi? Te zanima odgovor na vprašanje: Katera gora je bila najvišja pred odkritjem Mount Everesta? Če so odgovori na vprašanja pritrdilni, izberi LOGIKO kot tvoj obvezni izbirni predmet v naslednjem šolskem letu.

Spoznavanje z logiko vodi do razvijanja sposobnosti logičnega mišljenja in natančnega izražanja, izražanja svojih stališč na argumentiranih osnovah ter spoznanja, da se logični pojmi uporabni tako pri matematiki kot pri učenju jezikov in naravoslovju ter v vsakdanjem življenju. V okviru logike bomo reševali zanimive logične naloge, se naučili logično razmišljati, natančno izražati in argumentirano utemeljevati. Nove vsebine bomo spoznavali predvsem na praktičnih primerih in preko nalog. Ker bo naše delo skupinsko in bo temeljilo na medsebojnem komuniciranju, bo tudi zabavno. Delo bomo popestrili tudi z uporabo računalnika.

 

8. LOGIKA 2, obseg 35 ur letno, učiteljica Dragana Jurić (8. – 9. razred)

Nadaljevanje predmeta Logika 1. Namenjen je učencem, ki so preteklo leto že obiskovali Logiko 1.

 

9. NAČINI PREHRANJEVANJA, obseg 32 ur letno, učiteljici Marjeta Škarja, Tea Žmavčič (9. razred)

Pri predmetu bodo učenci spoznavali prehrano glede na zagotavljanje in ohranjanje zdravja. Z različnimi dejavnostmi bodo učenci spoznavali pomen zdrave prehrane, obravnavali bomo različne načine prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih ter v posebnih razmerah. Udeležili se bomo kulinaričnega vikenda v CŠOD, kjer bodo pripravili tradicionalne slovenske jedi, ki bodo del jedilnika in je za njihovo pripravo potrebnega več časa (kruh, potica, belokranjska pogača, …).

Pouk predmeta bo potekal strnjeno po dve šolski uri.

 

10. NEMŠČINA 1, 2, 3, obseg 70 ur 7. in 8. razred in 64 ur letno 9. razred,  (7. – 9. razred)

Učenci bodo jezik in kulturo spoznavali preko iger, pesmi in slikovnega gradiva, z ogledom video posnetkov in nemškega filma, z igranjem vlog in sestavljanjem lastnih besedi in z uporabo sodobnega in interaktivno podprtega učbeniškega kompleta Prima Plus.

V pouk bodo vključene vse štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, branje, govorno ter pisno sporazumevanje.

Učenci bodo spoznali tudi družbo in kulturo nemško govorečih dežel, ko se odpeljemo na jezikovno ekskurzijo v Avstrijo, Nemčijo ali drugo germansko državo.

 

11. OBDELAVA GRADIV, obseg vsakega predmeta je 35 ur letno, učitelj Matjaž Bernik (7. – 9. razred)

Učencem omogoča poglobitev  temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije, naravoslovja, okoljske vzgoje. Učenci dosegajo cilje s praktičnim in projektnim načinom dela.

Možno je izbrati 3 različne predmete!

OBDELAVA GRADIV – LES

Predmet je namenjen vsem učenkam in učencem, ki  radi ustvarjate v lesu in imate ročne spretnosti ali si jih želite še razvijati. Iz lesa in lesnih gradiv boste ustvarjali najrazličnejše izdelke – igrače, okraske, modele, uporabne predmete, vozila … Prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah.

Učenci: načrtujejo in izdelajo predmete iz lesa, spoznavajo principe oblikovanja, načrtovanja in obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti posameznih vrst lesa in izbirajo ustrezna orodja in stroje, se učijo svoje izdelke tudi vrednotiti po funkcionalni, estetski in ekonomski plati.

OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI

Predmet je namenjen vsem učenkam in učencem, ki jih veseli praktično delo v šolski delavnici in radi ustvarjajo. Osnovno gradivo za izdelavo izdelkov je umetna masa, ki jo kombiniramo z drugimi gradivi. Plastika je material, ki se lahko oblikuje na veliko načinov, zato nastanejo predmeti zanimivih oblik. Prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah.

Učenci: načrtujejo in izdelajo predmete iz umetnih mas in drugih gradiv, ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv, spoznavajo orodja in uporabljajo zanimive tehnike obdelave z ročnimi orodji, spoznavajo poklice v industriji in obrti.

OBDELAVA GRADIV – KOVINE

Pri izbirnem predmetu obdelava kovin boste spoznavali gradiva – kovine. Iz različnih vrst materialov boste izdelovali uporabne in okrasne predmete. Prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah.

Učenci: načrtujejo in izdelajo uporabne in okrasne predmete iz različnih vrst materialov (pločevina, žica, profili…), ob oblikovanju in izdelavi uporabnih predmetov ugotavljajo lastnosti posameznih kovin – jekla, bakra, kositra, cinka, svinca, aluminija…in izbirajo ustrezna orodja in stroje, spoznavajo principe oblikovanja in  načrtovanja ter obdelovalne postopke (rezanje, vrtanje, kovičenje, lotanje, žaganje, brušenje, lepljenje, vijačenje, spajkanje, tanjenje…), spoznavajo poklice v kovinski industriji in obrti.

 

12. OKOLJSKA VZGOJA, obseg 35 ur letno, učiteljica Tea Žmavčič (7. razred)

Pri predmetu bodo učenci razvijali odgovornost do vseh živih bitij in vzgojo za trajnostno prihodnost. To pomeni, da ne gre  v prvi vrsti za posredovanje številnih novih znanj v smislu spoznavanja okolja, ampak za usposabljanje učencev, da bodo globlje razumeli okoljske pojave in probleme, njihove vzroke in načine reševanja, vključno s tveganji, ki nastajajo ob izkoriščanju naravnih virov.

Osrednjega pomena je ustvarjanje okoljsko pomembnih izkušenj v lastnem okolju in skupinsko  sodelovalno učenje. Pouk bo temeljil na razpravah, eksperimentalnem delu, sodelovalnem učenju in terenskem delu. Vključevali se bomo tudi v različne okoljsko pomembne akcije v domačem kraju.

Pouk bo potekal strnjeno 2 šolski uri na 14 dni, včasih tudi več, v kolikor se bomo z učenci odpravili na teren.

 

13. ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU, obseg 35 ur letno, učiteljica Tea Žmavčič (7., 8. razred)

Pri predmetu bodo učenci spoznavali živa bitja v naravnem in umetnem okolju. Z različnimi dejavnostmi bodo učenci spoznavali lastnosti okolij, potrebe živih bitij ter različne povezave med živimi bitji in okoljem.

Do mnogih spoznanj bodo učenci prišli s pomočjo urejanja umetnih okolij – gojilnic in opazovanja živih bitij v njih. Opazovali bodo različna živa bitja; tako rastline kot živali in njihove procese. Po koncu opazovanj bodo učenci živali, ki so jih odvzeli iz narave, vrnili nazaj v njihovo okolje.

Pouk bo potekal strnjeno 2 šolski uri na 14 dni, včasih tudi več, v kolikor se bomo z učenci odpravili na teren.

 

14. Poskusi v kemiji, obseg 35 ur letno, učiteljica Nataša Pozderec Intihar (8. razred)

Izbirni predmet je namenjen učencem 8. razreda, vsem ki radi raziskujejo, eksperimentirajo in jim je naravoslovje blizu. Izbirni predmet se povezuje s kemijo v 8. razredu in s predmetom naravoslovje v 7. razredu ter predstavlja nadgradnjo navedenih predmetov.  Učenci utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela. Razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi, eksperimentiranje in raziskovanje. Usvojijo postopke eksperimentalno-raziskovalnega dela od načrtovanja raziskave do oblikovanja zaključkov. Delo bo potekalo v kemijski učilnici, računalniški učilnici in na terenu.

 

15. RAČUNALNIŠTVO I – UREJANJE BESEDIL, obseg 35 ur letno, učiteljica Tanja Černigoj (7. – 9. razred)

Pri tem izbirnem predmetu učenci pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika.

Namen: spoznavajo osnove informatike in računalništva, programsko in strojno opremo računalnika, spoznavajo in uporabljajo urejevalnik besedil (pišejo besedila, rišejo, uporabljajo program raziskovalec), uporabljajo preglednik za internet, učijo se iskati podatke v omrežju in v pisnih virih, izdelajo in oblikujejo pisni dokument po lastni izbiri (npr. kuharska knjiga, pesmi …) in ga  predstavijo sošolcem, ki to ovrednotijo z oceno.

 

16. RAČUNALNIŠTVO II – MULTIMEDIJA, obseg 32 ur letno, učiteljica Tanja Černigoj (8., 9. razred)

Pri tem predmetu učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo pridobljena znanja iz izbirnega predmeta urejanje besedil.

Namen: učenci spoznajo različne medije za predstavitev informacije in primere, kjer jih uporabljamo, spoznajo, zakaj je multimedijska predstavitev informacije kvalitetnejša, iščejo informacije po različnih medijih, uporabljajo slikovne, zvočne in druge podatke iz omrežja Internet, jih ovrednotijo, dopolnijo in vključijo v svojo predstavitev, uporabljajo računalnik za oblikovanje in posredovanje svojih zamisli, spoznavajo, da je možno informacije predstaviti in posredovati na različne načine, izdelajo lastno preprosto računalniško predstavitev informacije.

 

17. RAČUNALNIŠTVO III – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, obseg 32 ur letno, učiteljica Tanja Černigoj (9. razred)

Pri izbirnem predmetu računalniška omrežja učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo pridobljena znanja predmetov urejanje besedil in multimedija.

Namen: učenci spoznajo razliko pri delu v šolskem lokalnem omrežju in svetovnem spletu, njegovo dosegljivost, urejanje in delovanje: servisi (e-pošta, svetovni splet …), protokol, naslavljanje strani, brskalnike in iskalnike, spoznajo urejevalnike za izdelavo in obdelavo spletnih strani, spoznajo programe za izdelavo in obdelavo slik, izdelajo svojo spletno stran in jo postavijo na strežnik ter predstavijo sošolcem.

 

18. Retorika, obseg 32 ur letno, učiteljica Katja Zver (9. razred)

Retorika je disciplina, katere namen je pravilnejše in natančnejše oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik na vseh področjih človekovega življenja. Pri predmetu bomo spoznali, kaj je retorika in kaj argumentacija, zakaj se ju je koristno učiti, spoznali bomo, kaj moramo upoštevati, da bo naš govor prepričljiv ter kako pregnati strah pred govornim nastopanjem.

Namen retorike je tudi učence naučiti samostojnega, smiselnega in kritičnega oblikovanja ter izražanja stališč.

 

19. SODOBNA PRIPRAVA HRANE, obseg 35 ur letno, učiteljica Tea Žmavčič (7., 8. razred)

Pri predmetu bodo učenci spoznavali prehrano glede na zagotavljanje in ohranjanje zdravja. Z različnimi dejavnostmi bodo učenci spoznavali pomen varne, varovalne in zdrave prehrane ter različne načine priprave.

Stroški za izvajanje predmeta: nakup živil za pripravo jedi 7€.

Pouk predmeta bo potekal strnjeno po dve šolski uri.NAČINI PREHRANJEVANJA 9. razred – Marjeta Škarja, Tea Žmavčič

 

20. ŠPORT ZA SPROSTITEV, obseg 35 ur letno, učitelji športa (7. razred)

NAMEN  modula Šport za sprostitev je ukvarjanje s športi, ki jih v rednem programu ne moremo izvajati imajo pa pomembne učinke na kvalitetno preživljanje prostega časa v VSEH življenjskih obdobjih.

VSEBINE: plavanje, rolkanje, borilni športi (judo in karate), badminton, hokej v dvorani, plezanje na umetni steni, pohodništvo

 

21. ŠPORT ZA ZDRAVJE, obseg 35 ur letno, učitelji športa (8. razred)

NAMEN tega modula je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno rekreativnih učinkov pomembni za zdravje in  preprečevanje negativnih učinkov sodobnega načina življenja.

VSEBINE: splošna kondicijska pripravljenost, plavanje in ostale vodne aktivnosti, nogomet, košarka, odbojka, hokej v dvorani, badminton

 

22. IZBRANI ŠPORT, obseg 32 ur letno, učitelji športa (9. razred)

NAMEN  tega modula pa je poglabljanje vsebin določenega športa in je namenjen vsem učencem, tudi tistim, ki se z določenim športom že ukvarjajo izven rednih šolskih dejavnosti.

Glede na interes učencev pa bomo v naslednjem letu ponudili možnost izbire med odbojko in nogometom

 

23. TURISTIČNA VZGOJA, obseg 35/32 ur letno, učiteljica Kristina Šturm (8., 9. razred)

Namen je vzgoja učencev k pozitivnem odnosu do turizma in turistov. S pomočjo predmeta si bodo lahko učenci oblikovali izhodišča za dosego želenega poklica ali nova znanja za ljubiteljsko dejavnost.

Na praktičnih primerih bomo spoznavali, kaj je turizem, kaj je potrebno za razvoj turizma, poklice v turizmu, kakšna je turistična ponudba v naši okolici in širše. Pouk bo potekal tako v učilnici kot na terenu. Načrtovanih je več krajših izletov in ekskurzija.

 

24. Verstva in etika I, obseg 35 ur letno, učiteljica Zorka Herman (7. – 9. razred)

Vedno večja odprtost in povezanost sveta zahteva boljše poznavanje drugih kultur in verstev – s tem pa medsebojno spoštovanje med ljudmi različnih veroizpovedi ter kulturnih krogov. Predmet je trileten, vendar ga učenci lahko izberejo le za leto, dve ali tri, ker gre za zaključene tematske sklope. Predmetu je namenjena ena ura pouka tedensko.

Zanima nas svet, v katerem živimo, v njegovi raznolikosti. Učenci spoznajo pomen in vpliv verstev v vsakdanjem življenju ljudi razvijajo sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, o svoji identiteti, svojih ciljih.

OBLAK/OFFICE 365

 

VIDEO

Otvoritev prizidka OŠMŠ
16. 10. 2018

Arhiv prispevkov

Dostopnost