NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Ponudba neobveznih izbirnih predmetov od 4. do 6. razreda za šolsko leto 2020/2021

Navodila za prijavo na obvezne in neobvezne izbirne predmete.pdf

Navodila za spremembo gesla na portalu NOVI LOPOLIS.pdf

 

ANGLEŠČINA 1. razred, 70 ur letno, učiteljica Mojca Mavsar

Namen učenja tujega jezika v prvem razredu je senzibilizacija za tuji jezik, ki hkrati spodbuja pozitiven odnos do tujih jezikov in daje učencu možnost celostnega učenja.

Prvošolci bodo angleščino spoznavali ob sproščenih igralnih in gibalnih dejavnostih, ki se pogosto menjajo in so prilagojene starostni stopnji učencev. Skozi pesmi, pravljice, izštevanke, gibalne igre, ples bodo neobremenjeno vstopali v svet angleškega jezika in kulture. Glavni poudarek učenja je na na govornih in slušnih aktivnostih. Učne vsebine se tesno medpredmetno prepletajo z vsebinami iz učnih načrtov drugih predmetov v prvem razredu.

 

NEMŠČINA, 4., 5. in 6. razred, 70 ur letno, učiteljica Anja Peternelj

Učenci bodo jezik in kulturo spoznavali preko skupinskih iger, pesmi ter krajših dramskih besedil, ki jih bodo sami uprizarjali. Poudarek bo na poslušanju in govornem sporazumevanju. Pisanje bo omejeno na zapis posameznih preprostih besednih zvez in povedi. Velik poudarek bo na interaktivnih vsebinah, kjer bodo učenci ves čas aktivno sodelovali (pesmi, izštevanke, kvizi, risanke, igre ipd.).

 

NEMŠČINA 7., 8. in 9. razred, 70/64 ur letno, učiteljica Anja Peternelj

Učenci bodo jezik in kulturo spoznavali preko iger, pesmi in slikovnega gradiva, z ogledom video posnetkov in nemškega filma, z igranjem vlog in sestavljanjem lastnih besedi in z uporabo sodobnega in interaktivno podprtega učbeniškega kompleta Prima Plus.

V pouk bodo vključene vse štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, branje, govorno ter pisno sporazumevanje.

Učenci bodo spoznali tudi družbo in kulturo nemško govorečih dežel, ko se odpeljemo na jezikovno ekskurzijo v Avstrijo, Nemčijo ali drugo germansko državo.

 

Računalništvo 4., 5. in 6. razred (NRA4, NRA5, NRA6), vsak 35 ur letno, učiteljica Tanja Černigoj

Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker ne želimo, da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva (Unesco).

Menimo, da je izbira predmeta računalništvo modra odločitev, ker bo pouk zabaven, ustvarjalen in koristen. V naslednjih letih se predvideva pomanjkanje strokovnjakov s področja računalništva, zato je lahko neobvezni izbirni pred-met prvi korak na poti h kreativni in zanimivi zaposlitvi.

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci: pridobivajo znanja, potrebna za celo življenje, razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja, spoznavajo strategije reševanja problemov, razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini, razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje, izdelujejo igrice, zgodbe, animacije.

Vsebina neobveznega izbirnega predmeta računalništvo: reševanje problemov, algoritmi, programi, podat-ki, komunikacija in storitve.

Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do konca šolskega leta in pri tem predmetu bo tudi ocenjen. Učenec si lahko vsako leto izbere poljuben neobvezni izbirni predmet, čeprav priporočamo, da zaradi nadgradnje znanja obiskuje vsa tri leta isti predmet.

 

TEHNIKA 4. in 5. razred, 35 ur letno, učitelj Matjaž Bernik

Neobvezni izbirni predmet tehnika je namenjen učencem  v 4. in 5. razredu. Poglabja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem ter tehniko in tehnologijo v šestem razredu. Predvideva izdelavo izdelkov iz različnih materialov po svoji ali predloženi tehnični in tehnološki dokumentaciji in konstruiranje modelov strojev in naprav s sestavljankami.

Učenci spoznavajo in uporabljajo gradiva, ki jih v predvideni starosti že lahko obdelujejo: papirna gradiva, les, umetne snovi, konstrukcije, izbirne vsebine –  obdelava tekstila, robotika, elektrotehnika.

Učenci pri predmetu tehnika pridobivajo nova znanja in spretnosti, odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, razvijajo ustvarjalnost, oblikujejo pozitiven ter odgovoren odnos do narave, razvijajo kulturo dela in odnosov.

Pouk pri izbirnem predmetu tehnika je zasnovan tako, da spodbuja celovit razvoj umskih, senzoričnih in psihomotoričnih sposobnosti ter oblikovanje socialnih vrednot.

 

TEHNIKA 6. RAZRED, 35 ur letno, učitelj Matjaž Bernik

Poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem ter tehniko in tehnologijo v šestem razredu. Predvideva izdelavo izdelkov iz različnih materialov po svoji ali predloženi tehnični in tehnološki dokumentaciji in konstruiranje modelov strojev in naprav s sestavljankami.

Učenci spoznavajo in uporabljajo gradiva, ki jih v predvideni starosti že lahko obdelujejo: papirna gradiva, les, umetne snovi, konstrukcije, izbirne vsebine –  obdelava tekstila, robotika, elektrotehnika idr.

Učenci pri predmetu tehnika pridobivajo nova znanja in spretnosti, odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, razvijajo ustvarjalnost, oblikujejo pozitiven ter odgovoren odnos do narave, razvijajo kulturo dela in odnosov.

Pouk pri izbirnem predmetu tehnika je zasnovan tako, da spodbuja celovit razvoj umskih, senzoričnih in psihomotoričnih sposobnosti ter oblikovanje socialnih vrednot.

 

Umetnost 4., 5. in 6. razred, 35 ur letno, učiteljica Ana Markovčić

KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA: gledališka dejavnost (lutke, drama); šolske produkcije; nastopi za šolske proslave in dogodki.

 

ŠPORT, trajanje: 35 ur letno, učitelji športa

V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave prehranjevalne navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa, ima športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev.

Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.), in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. S tem dopolnjujemo osnovni program predmeta šport. Na podlagi razvojnih potreb učencev tega starostnega obdobja program vsako leto vključuje dejavnosti treh sklopov:

PRVI SKLOP (razvoj splošne aerobne vzdržljivosti): teki, dejavnosti na snegu, aerobika.

DRUGI SKLOP (razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti): ples, hokejske igre, igre z loparji, žogarije, ravnotežne spretnosti, zadevanje tarč.

TRETJI SKLOP (razvoj različnih pojavnih oblik moči): akrobatika, skoki, plezanja, borilni športi.

OBLAK/OFFICE 365

 

VIDEO

Otvoritev prizidka OŠMŠ
16. 10. 2018

Arhiv prispevkov

Dostopnost