Šolska skupnost

Šolska skupnost

ŠOLSKA SKUPNOST 2022/2023

Za uveljavljanje svojih interesov se učenci šole povezujejo v šolsko skupnost učencev ter šolski parlament. Šolsko skupnost sestavljajo učenci, ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti (2 predstavnika iz vsakega oddelka).

Šolska skupnost je namenjena uveljavljanju interesov učencev, ki na konstruktiven način prispevajo k oblikovanju življenja na šoli. Skupaj bomo poskušali uresničiti zastavljeni letni načrt dejavnosti na šoli ter sodelovati pri različnih dejavnostih: sodelovanje in pomoč pri različnih šolskih prireditvah, zbiralne akcije (papirja, zamaškov …), predstavniki se bodo udeležili komemoracije. Sodelovali bomo pri aktivnostih celoletnega projekta Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju.

Aktivno bomo vključeni tudi v program Otroškega parlamenta, ki bo naslednji 2 šolski leti potekal pod temo Duševno zdravje otrok in mladih. Otroški parlamenti delujejo v obliki zasedanj (razprav), ki omogočajo sodelovanje vsem osnovnošolcem.

V okviru Otroških parlamentov se bomo pripravili na razredne parlamente, šolski parlament ter občinski, regijski in državni otroški parlament.

Predstavniki šolske skupnosti se bodo srečali 1-2-krat mesečno, oziroma v skladu s potrebami. O vseh dejavnostih bodo obveščeni preko oglasne deske šolske skupnosti (pri izhodu iz jedilnice) in preko teamsa.

Katja Zver in Alisa Selan, mentorici šolske skupnosti učencev

 

ŠOLSKI PARLAMENT je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Predstavnike voli skupnost učencev šole. Šolski parlament se skliče vsaj dvakrat letno. Svoje ugotovitve, predloge, pripombe člani parlamenta posredujejo ravnatelju in svetu šole.

 

OTROŠKI PARLAMENT je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

 

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt se izvaja že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.

 

Kdo sodeluje v otroškem parlamentu?

 V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci … izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine Slovenije. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

 

Zakaj otroški parlament?

 Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

 

Kako deluje?

 Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje osnovnošolcem, ki jih to zanima. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v oddelčnih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije.

OBLAK/OFFICE 365

 

Arhiv prispevkov

Dostopnost